Accompagner la démocratisation des alimentations saines et durables

Pologne

Tous publics

Comité de la nutrition humaine de l’Académie Polonaise des Sciences, Stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN w sprawie wartości odżywczej i bezpieczeństwa stosowania diet wegetariańskich (Position du Comité scientifique sur la nutrition humaine de l’Académie polonaise des sciences sur la valeur nutritionnelle et la sécurité des régimes végétariens), 2019

La valeur nutritionnelle et la sécurité sanitaire des régimes végétariens dépendent fortement de la variété du végétarisme pratiqué, ce qui détermine les recommandations pour leur utilisation. Les rations lacto-végétariennes, semi-végétariennes et flexitariennes, convenablement diversifiées et composées, peuvent fournir tous les nutriments nécessaires dans les quantités recommandées par les normes d’alimentation. Cependant, le végétalisme et les autres variétés radicales de végétarisme, qui excluent tous aliments d’origine animale, ne sont pas pleinement nutritifs dans les conditions polonaises. Le risque de carences nutritionnelles de ce type de régime végétarien peut être réduit en utilisant des produits enrichis en vitamines et minéraux et en recourant à des compléments vitaminés et minéraux.

Wartość odżywcza i bezpieczeństwo zdrowotne diet wegetariańskich są w znacznym stopniu zależne od praktykowanej odmiany wegetarianizmu determinując rekomendacje odnośnie ich stosowania. Odpowiednio urozmaicone i skomponowane racje pokarmowe laktoowowegetarian, semiwegetarian i fleksitarian mogą dostarczać wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych w ilościach określonych przez zalecane normy żywieniowe. Natomiast weganizm i inne radykalne odmiany wegetarianizmu, wykluczające wszelką żywność pochodzenia zwierzęcego, w warunkach polskich nie są pełnowartościowe pod względem wartości odżywczej. Niebezpieczeństwo niedoborów żywieniowych w przypadku stosowania tego typu diet wegetariańskich można ograniczyć przez korzystanie z produktów wzbogacanych w witaminy i składniki mineralne oraz stosowanie witaminowo-mineralnych suplementów diety.

Les formes les plus radicales de végétarisme (le frugivorisme et le crudivorisme) au vu du marché alimentaire polonais ne permettent pas de satisfaire suffisamment les besoins nutritionnels de l’organisme et peuvent donc être nuisibles à la santé de tous les groupes de population.

Najbardziej radykalne formy wegetarianizmu (frutarianizm i witarianizm) w warunkach polskiego rynku żywnościowego nie zapewniają wystarczającego zaspokojenia potrzeb pokarmowych organizmu i jako takie mogą być szkodliwe dla zdrowia wszystkich grup ludności.

Le végétalisme et les formes légères de végétarisme excluant la viande ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants car ils peuvent nuire à leur développement. Ils ne sont pas non plus recommandés pour les enfants plus âgés, les adolescents, les femmes enceintes qui allaitent et les personnes qui travaillent dur physiquement, car dans ces cas, il est beaucoup plus difficile de composer une ration journalière complète en fonction des besoins de l’organisme et des carences ayant des effets indésirables sur la santé peuvent facilement se produire.

Weganizm i łagodne formy wegetarianizmu wykluczające mięso nie powinny być stosowane w żywieniu niemowląt i małych dzieci, gdyż mogą niekorzystnie wpływać na ich rozwój. Nie zaleca się też ich stosowania starszym dzieciom, młodzieży, kobietom ciężarnym i karmiącym oraz osobom ciężko pracującym fizycznie, gdyż w tych przypadkach zestawienie całodziennej racji pokarmowej w sposób adekwatny do potrzeb organizmu jest dużo trudniejsze i łatwo może dochodzić do niedoborów mających niepożądane skutki zdrowotne.

Les formes légères de végétarisme, utilisées périodiquement par les adultes, en particulier ceux qui mènent une vie sédentaire, sont bénéfiques pour la santé et réduisent le risque de développer des maladies chroniques liées à l’alimentation, telles que l’obésité, le diabète insulino-dépendant, les maladies cardiovasculaires, les cancers colorectaux, les caries dentaires, les calculs biliaires.

Łagodne formy wegetarianizmu, stosowane okresowo przez osoby dorosłe, zwłaszcza prowadzące siedzący tryb życia, są korzystne dla zdrowia i zmniejszają ryzyko zachorowania na przewlekłe choroby dietozależne takie jak: otyłość, cukrzyca insulinoniezależna, choroby układu krążenia, nowotwory jelita grubego, próchnica zębów, kamica żółciowa.

Les régimes végétariens (sauf le régime frugivore et crudivore), utilisés sous le contrôle d’un médecin et d’un nutritionniste, peuvent être efficaces dans le traitement de certaines maladies chroniques, en particulier les cardiopathies ischémiques, l’hypertension, l’obésité, le diabète de type II (insulino-dépendant) et la constipation chronique.

Diety wegetariańskie (z wyjątkiem frutariańskichi witariańskich), stosowane pod kontrolą lekarza i dietetyka, mogą być skuteczne w leczeniu niektórych chorób przewlekłych, w szczególności niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, otyłości, cukrzycy typu II (insulinoniezależnej) i chronicznych zaparć.

Enfants et adolescents de 2 à 18 ans

Institut national d’alimentation et de nutrition, Ministère de la santé, Co jeść by być sprawnym i zdrowym? Broszura dla dzieci i młodzieży (Que manger pour être en forme et en bonne santé? Brochure pour les enfants et les jeunes), 2009

Aucune occurrence des termes “wegetariańskie” ou “wegańskie”.

Adultes

Institut national d’alimentation et de nutrition, Ministère de la santé, Zasady zdrowego żywienia (Principes d’une alimentation saine), 2010

Aucune occurrence des termes “wegetariańskie” ou “wegańskie”.

Sur le même thème
Voir plus

Bangladesh

Tous publics​ Ministère de l’alimentation, Ministère de la santé et du bien-être de la famille, Dietary guidelines for…
Voir plus

Émirats arabes unis

Tous publics Ministère de la santé et de la prévention, United Arab Emirates Dietary Guidelines (Recommandations alimentaires des…
Voir plus

Sierra Leone

Tous publics Ministère de l’agriculture, des forêts et de la sécurité alimentaire, Ministère de la santé et de…
Voir plus

Danemark

Personnes de 3 ans et plus Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, De officielle kostråd…